Rådmannens forslag 2.5.1 Omstilling, fornying og forbedring

• En_handlekraftig_organisasjonEn handlekraftig organisasjon fanger opp og responderer hurtig på behovsendringer, styrer etter fellesskapets beste løsninger og er god på intern og ekstern samhandling (Arbeidsgiverstrategi 2013–2025)

Samfunnsutviklingen preges av raske teknologiske og sosiale endringer, blant annet som følge av utviklingen av informasjonssamfunnet. Kommunen står overfor økende befolkningsvekst og innbyggere med mer sammensatte behov. Samtidig er kommunens økonomisk situasjon mer krevende enn tidligere. Dette fordrer omstilling, innsparinger og økt kostnadskontroll – både i daglig drift og langsiktig satsing. I en slik situasjon er det ekstra viktig å ha tydelige, langsiktige strategier for hvordan kommuneorganisasjonen skal forbli handlekraftig og omstilles til å møte utfordringer og behov etter 2021.

Effektiv drift krever kompetanse og god gjennomføringsevne. Klare mål, tydelig retning og effektive beslutningsprosesser bidrar til dette. Tverrfaglig samhandling i interne arbeidsprosesser er nødvendig for å sikre effektiv og faglig forsvarlig drift når det skal gis tjenester til flere. God samhandling mellom ansatte – og mellom kommunen og frivillig sektor – er viktig i arbeidet med å tilrettelegge for gode tjenester.

Kunnskap om sentrale utviklingstrekk i samfunnet og effektene av dagens tjenester styrker organisasjonens evne til å se nye løsninger. Kunnskap om de viktigste kostnadsdriverne og effekter av gjennomførte tiltak er også viktig for å komme videre i omstillings- og forbedringsarbeidet.

I konkurransen om kvalifisert arbeidskraft har det stor betydning at Stavanger kommune er en attraktiv arbeidsgiver. I en periode med redusert økonomisk handlingsrom – hvor det samtidig skal gjennomføres bemanningsmessige tilpasninger – vil det være spesielt krevende parallelt å arbeide aktivt med rekruttering og utvikling av nødvendig kompetanse.

Deltakelse i internasjonale prosjekt kan i tillegg til å omfatte faglig kompetanseutvikling være et viktig personalpolitisk virkemiddel. Det ligger en motivasjonsfaktor i at internasjonalt samarbeid kan brukes i rekrutteringssammenheng og for å få ansatte med høy kompetanse til å bli værende i organisasjonen.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 13:06.