Rådmannens forslag 2.5.4 Styringsindikatorer

Handlekraftig organisasjon
Mål / strategiIndikatorRetning
Økonomisk bærekraft
 • Netto driftsresultat
 • Egenfinansiering investeringer
 • Gjeldsgrad
3%
> 50%
< 60%
DigitaliseringKanalvalg for innbyggernes kommunikasjon med kommunen
 • Andel feilmeldinger gjennom VOF
 • Andel som benytter Byggsøk
 • Ansattes bruk av relevante digitale verktøy, indeks i medarbeiderundersøkelsen
 • Indikatorer for nettbruk
Økt bruk

Første måling i 2014 Økes over tid
Må avklares
Stolte medarbeidere
 • Medarbeidernes opplevelse av kommunens gjennomføringsevne, indeks i medarbeiderundersøkelsen
 • Internbrukernes tilfredshet
Første måling i 2014 Heve snittskår over tid, særlig de med lavest skår
Fornøyde innbyggere og brukere
 • Brukertilfredshet målt i brukerundersøkelser
Overvåke og forbedre
Effektiv saksbehandling med god informasjonstilgjengelighet
 • Saksbehandlingstider og fristbrudd
 • Tilfredshet med styringsinformasjon
Overvåke og forbedre
Tilstrekkelig tilgang på nødvendig kompetanse Attraktiv arbeidsgiver
 • Ansattes engasjement, indeks i medarbeiderundersøkelsen
Første måling i 2014. Øke snittskår over tid.
 • Turnover
Overvåkingsindikator
 • Andel med godkjent utdanning – lærere og barnehagelærere
 • Innleie av eksterne, overtid, vikarbruk
100%

Overvåke og sammenlikne
Arbeidskraftutnyttelse
 • Aktivt nærværsarbeid
 • Tilby ansatte hele stillinger
 • Sykefravær
 • Andel heltidsansatte (80 % stilling eller mer)
> 6%
Tabell 2.6 Styringsindikatorer handlekraftig organisasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2014, 14:48.