Rådmannens forslag 4.1.1 Generelt om gebyrgrunnlaget

Gebyrene baseres pA? at inntektene for vann- og avlA?psverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget sett over en periode pA? fire til fem A?r. I 2015 ligger gebyrinntektene for avlA?psverket litt over gebyrgrunnlaget for A? tilbakebetale opparbeidede underskudd. For vannverket ligger gebyrinntektene under gebyrgrunnlaget i 2015-16 for A? bruke opparbeidet selvkostfond.

Gebyrgrunnlaget bestA?r av utgifter til:

  • Administrasjon, etc.
  • Drift og vedlikehold
  • Betjening av investert kapital
  • Betaling til IVAR for vann- og avlA?pstjenester

Selvkostberegningene gjA?res etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene.

For stA?rstedelene av VA- anleggene legges det til grunn en avskrivningstid pA? 40 A?r. Avskrivning er lineAi??r.



Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.