Rådmannens forslag 4.10 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver 2015 etter matrikkelloven

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

4.10.1 Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0 – 500 m² kr 22 000kr 22 000
Areal fra 501 – 2000 m² kr 24 000kr 24 000
Areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da. kr 2 000kr 2 000
Tabell 4.15 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Last ned tabelldata (Excel)

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes et halvt gebyr etter dette punktet.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

  • 6 – 10 tomter: 10 % reduksjon.
  • 11 – 25 tomter: 15 % reduksjon.
  • 26 og flere: 20 % reduksjon.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier
Areal fra 0 - 150 m²kr 18 000
Areal fra 151 – 500 m²kr 22 000
Areal fra 501 – 2000 m²kr 24 000
Areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da.kr 2 000
Tabell 4.16 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier
Last ned tabelldata (Excel)

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon
Areal fra 0 – 50 m²kr 10 400
Areal fra 51 – 250 m²kr 13 000
Areal fra 251 – 2000 m²kr 15 000
Areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da.kr 2 000
Tabell 4.17 Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

  • 6 – 10 tomter: 10 % reduksjon.
  • 11 – 25 tomter: 15 % reduksjon.
  • 26 og flere: 20 % reduksjon.

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom
Areal fra 0 – 2000 m²kr 31 500
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.kr 2 000
Tabell 4.18 Oppretting av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. – se punkt 10.1.1

4.10.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4 og 10.1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning – kr 1 600.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 gebyr av satsene etter 10.1 og 10.2.

4.10.3 Grensejustering

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Grunneiendom
Areal fra 0 – 100 m²kr 7 300
Areal fra 101 – 150 m²kr 9 400
Areal fra 151 – 250 m²kr 12 400
Areal fra 251 – 500 m²kr 15 500
Tabell 4.19 Grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m².

Anleggseiendom
Areal fra 0 – 250 m²kr 16 700
Areal fra 251 – 1000 m²kr 19 800
Tabell 4.20 Anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

4.10.4 Arealoverføring

Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Grunneiendom
Areal fra 0 – 250 m²kr 15 700
Areal fra 251 – 500 m²kr 19 800
Tabell 4.21 Arealoverføring grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr  2 000.

Heftefrie grunneiendommer

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

Heftefrie grunneiendommer
Areal fra 0 – 250 m²kr 12 500
Areal fra 251 – 500 m²kr 16 600
Tabell 4.22 Arealoverføring heftefrie grunneiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr  2 000.

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

Anleggseiendom
Areal fra 0 – 250 m²kr 22 000
Areal fra 251 – 500 m²kr 26 000
Tabell 4.23 Arealoverføring anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr  2 000.

4.10.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkterkr 3 600 + mva
For overskytende grensepunkter, pr. punktkr 500 + mva
Tabell 4.24 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Last ned tabelldata (Excel)

4.10.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkterkr 6 100 + mva
For overskytende grensepunkter, pr. punktkr 1 200 + mva
Tabell 4.25 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

4.10.7 Privat grenseavtale

Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengdekr 7 200
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengdekr 1 700
Tabell 4.26 Privat grenseavtale
Last ned tabelldata (Excel)

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

4.10.8 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

4.10.9 Betalingstidspunkt

Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

4.10.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

4.10.11 Utstedelse av matrikkelbrev

Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 siderkr 175
Matrikkelbrev over 10 siderkr 350
Tabell 4.27 Utstedelse av matrikkelbrev
Last ned tabelldata (Excel)

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

4.10.12 Andre tjenester

Ved krav om grunnbokshjemmel utskilt fra umatrikulert grunn eller ukjent eier skal det betales et gebyr på kr 4 000 som dekker utlysning i avis, dokumentavgift ol.

For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeid bli fakturert slik:

Ingeniør / konsulent:  kr 850 per time

Denne siden ble sist oppdatert 15. January 2015, 19:00.