Rådmannens forslag 4.19 Rehabiliteringsseksjonen

4.19.1 Tjenestebeskrivelse

Rehabiliteringsseksjonen skal bidra med tiltak som kan hjelpe den enkelte til å komme bort fra, eller redusere misbruket av rusmidler, og få en mest mulig stabil livssituasjon. Virksomheten tilbyr praktisk bistand og oppfølging i ulike typer botilbud, herunder midlertidig bolig, boliger med miljøarbeidertjenester, hybelhus for ungdom med alvorlig rusproblematikk, overgangsbolig for brukere som har gjennomført medikamentfri behandling og botiltak for brukere som ønsker endring i sin rusatferd. Andre tjenester er lavterskel helsetjenester for rusmiddelmisbrukere, vernet sysselsetting og aktivitetstilbudet HUSET for brukere som har lagt rusmisbruk bak seg ved hjelp av LAR (legemiddelassistert rehabilitering) eller annen behandling. Virksomheten har også ansvar for individuell oppfølging og koordinering av tjenester for brukere som mottar LAR-behandling. Arbeidet utføres på oppdrag fra helse- og sosialkontorene. I tillegg har virksomheten hittil hatt ansvar for utdeling av medikamenter til brukere i LAR, på oppdrag fra LAR Helse Stavanger.

Økonomi for Rehabiliteringsseksjonen 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 201444 57744 57744 57744 577
Endringer:
170Redusere ressurser i botiltak-1 000-1 000-1 000-1 000
171LAR, medisinutlevering, helsestasjon, reduksjon -3 100-3 100-3 100-3 100
172Effektiviseringskrav-200-200-200-200
Korrigert netto budsjettrammer 2015-201840 27740 27740 27740 277
Tabell 4.17 Økonomi for Rehabiliteringsseksjonen 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

4.19.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Utdeling av medisiner til LAR-brukere

Det er fra 1.1.2014 vedtatt at helseforetakene skal overta det økonomiske ansvaret for utdeling av LAR-medikamenter. I påvente av avklaring fra helseforetaket har Rehabiliteringsseksjonen videreført sin utdelingsordning i avdeling LARIS i 2014. Det forventes at helseforetaket overtar arbeidet med utdeling fra 2015. Dette vil medføre at avdeling LARIS avvikles i sin nåværende form, og at funksjoner som ikke er direkte knyttet til medisinutdeling innarbeides i helsestasjonen for rusmisbrukere. Rehabiliteringsseksjonens budsjettramme reduseres som følge av denne endringen. 

Tilpasning til redusert ramme

Endringshuset No1 har vært i drift siden årsskiftet 2012/2013. Driftssituasjonen er stabilisert, og stasjonær nattevakt på huset anses ikke lenger for å være påkrevd. Som et ledd i tilpasningen til kommunens reduserte økonomiske rammer avvikles nattevaktordningen fra 2015. Personell fra L47 vil ved behov utføre ambulerende tilsyn med boligen på natten.

Tilskuddsfinansierte tiltak

Tilskuddsordningen for kommunalt rusarbeid ble gjeninnført i 2014. Stavanger kommune fikk tildelt midler til et nytt prosjekt som skal utrede og styrke det vernede sysselsettingstilbudet som drives på LØA. Prosjektet sluttføres i 2015.

Prosjekt Miljøterapeut-rus er en bo-oppfølgingstjeneste som hadde oppstart i 2013. Målsettingen er å hjelpe personer med mindre omfattende rusproblematikk til å mestre sitt boforhold og forebygge utkastelser. Prosjektet drives for statlige tilskuddsmidler og er fra høsten 2014 organisert under Rehabiliteringsseksjonen, slik at det kan dra nytte av den kompetansen virksomheten har i forhold til boligsosialt arbeid. Hvis mulig vil det bli søkt om statlige tilskuddsmidler til videreføring av prosjektet.

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall

Stavanger kommune har mottatt tilskuddsmidler til et prosjekt i forbindelse med den nasjonale overdosestrategien. Dette prosjektet skal kartlegge situasjonen i Stavanger kommune når det gjelder overdoser og overdosedødsfall. I planperioden skal en handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall utarbeides. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med helsestasjonen for rusmiddelmisbrukere.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:49.