Rådmannens forslag 4.23 Flyktningeseksjonen

4.23.1 Tjenestebeskrivelse

Flyktningeseksjonen har ansvar for bosetting og oppfølging av nyankomne flyktninger i to til tre år etter ankomst til kommunen, avhengig av lengden på innvilget introduksjonsprogram. Ansvaret omfatter praktisk bistand, veiledning og koordinering av tiltak når det gjelder økonomi, bolig, familieliv og deltagelse i arbeids- og samfunnsliv. Flyktningeseksjonens tjenester omfatter også forvaltning av søknader om introduksjonsprogram, kartlegging, individuelle kvalifiseringsplaner og annen oppfølging i introduksjonsordningen (jf. introduksjonsloven). Flyktningeseksjonen samarbeider tett med Johannes læringssenter som har ansvar for hovedtyngden av den opplæringen som gis i introduksjonsprogrammet.

Økonomi for Flyktningseksjonen 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 20148 5098 5098 5098 509
Korrigert netto budsjettrammer 2015-20188 5098 5098 5098 509
Tabell 4.21 Økonomi for Flyktningeseksjonen 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

4.23.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Bosetting av flyktninger

Formannskapet har fattet vedtak om å bosette 330 flyktninger i perioden 2014-2016 inkludert 50 enslige mindreårige. I 2015 skal kommunen bosette og integrere 120 flyktninger (inkludert 20 enslige mindreårige). I tillegg kommer familiegjenforente til flyktningene.

For å oppnå større gjennomstrømning i kommunale boliger er det satt i verk informasjonsmøter om kjøp av bolig, låneordninger etc. for tidligere flyktninger som bor i kommunale boliger. Det er også iverksatt styrket opplæring om boligmarkedet i introduksjonsprogrammet, og tettere samarbeid mellom Oppvekst og levekårservice, helse- og sosialkontorene og Flyktningeseksjonen. Ordningen med informasjonsmøter vedrørende kjøp av egen bolig innføres i løpet av planperioden som en fast ordning.

Introduksjonsprogram og samarbeid med Johannes læringssenter og Nav

En prioritert oppgave for Flyktningeseksjonen er å bidra til at flyktninger som gjennomfører introduksjonsprogrammet kommer i arbeid, arbeidsrettede tiltak eller utdanning.

Samarbeidet mellom Flyktningeseksjonen, Johannes læringssenter og Nav-kontorene er avgjørende for å oppnå gode resultater på dette området. For å øke andelen som går til arbeid eller utdanning etter fullført program vil nye samarbeidsformer mellom Flyktningeseksjonen og Nav-kontorene bli implementert i 2015. Dette innebærer tettere og mer kontinuerlig samarbeid rundt enkeltdeltakere mellom Flyktningeseksjonens veiledere og faste kontaktpersoner ved de fire Nav-kontorene. Det er også igangsatt et arbeid for å gjennomgå oppgave- og ansvarsfordeling mellom Flyktningeseksjonen og Johannes læringssenter. Hensikten er å optimalisere samarbeidet rundt deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Flyktningeseksjonen flytter i 2015 inn i nye lokaler og vil da bli samlokalisert med Johannes læringssenter. Dette forventes å bidra til et tettere samarbeid mellom virksomhetene. Målet er at andelen som går til arbeid eller utdanning etter fullført introduksjonsprogram skal øke gjennom en mer helhetlig tilnærming til nyankomne flyktninger.

Psykisk helse

Stavanger kommune bosetter flyktninger fra asylmottak i Norge, og overføringsflyktninger direkte fra utland. Mange har behov for oppfølging relatert til psykisk helse. I planperioden vil arbeidet med å få på plass gode samarbeidsrutiner med kommunens tjenester for mennesker med psykiske lidelser og spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse bli prioritert.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:56.