Rådmannens forslag 4.5.1 Tjenestebeskrivelse

Stavanger kulturskole gir undervisnings- og opplevelsestilbud til barn, unge og voksne uavhengig av evner og forutsetninger. Skolen er et faglig og pedagogisk ressurssenter og samarbeidspartner for andre institusjoner og organisasjoner innen skole-, kultur-, fritids- og helse- og sosialsektoren. I tillegg til ordinær undervisning driver kulturskolen utstrakt produksjonsvirksomhet som en del av Den kulturelle skolesekken. Skolen har et nært samarbeid med de andre aktørene i Bjergstedparken (samarbeidsutvalget for Bjergsted), blant annet når det gjelder bruk av lokaler og talentutvikling.

Økonomi for Kulturskolen 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 201435 01035 01035 01035 010
Endringer:
127Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling-1 800-1 800-1 800-1 800
128Kontingentøkning-450-450-450-450
129Rammereduksjon Kulturskolen-350-350-350-350
130Effektiviseringskrav-200-200-200-200
Korrigert netto budsjettrammer 2015-201832 21032 21032 21032 210
Tabell 4.4 Økonomi for Kulturskolen 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

 

 

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 17:04.