Rådmannens forslag 4.8.1 Tjenestebeskrivelse

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten arbeider etter helsefremmende og forebyggende strategier og har en viktig rolle i arbeidet med å gjennomføre strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029. Basistilbudet gis til gravide og hele barnebefolkningen 0-16 år og deres foreldre. Dette utføres i jordmortjenesten og gjennom tilbudet i helsestasjonene og skolehelsetjenesten. I tillegg gir Helsestasjonens familiesenter og psykologtjenesten et utvidet oppfølgingstilbud. Målet med tilbudene er å bedre forutsetningene for god helse og fremme trivsel, samt mulighetene til å mestre de utfordringer og belastninger mennesker utsettes for i dagliglivet.

Økonomi for Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 2015-20182015201520162017
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 201464 04864 04864 04864 048
Endringer:
138Legetjeneste, reduksjon -500-500-500-500
139Hero, avvikling -1 100-1 100-1 100-1 100
140Effektiviseringskrav-250-250-250-250
Korrigert netto budsjettrammer 2015-201862 19862 19862 19862 198
Tabell 4.7 Økonomi for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

 

 

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:34.