Rådmannens forslag 5.2.1 Tjenestebeskrivelse

Kulturavdelingen skal legge til rette for gode rammebetingelser for etablerte kulturinstitusjoner og stimulere til nyskapende kunst- og kulturvirksomhet.

Stavanger er vertskommune for de store profesjonelle kulturinstitusjonene Stavanger Symfoniorkester, Rogaland Teater og MUST – Museum Stavanger. Kommunen bidrar økonomisk til driften av disse basert på fordelingsnøkler i inngåtte avtaler med staten og fylkeskommunen.

Økonomi for Kultur og byutvikling 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 2014192 570192 570192 570192 570
Endringer:
190Opera Rogaland IKS, driftstilskudd0050150
191MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd-500-950-950-950
192Ny driftsavtale med Tou Scene600600600600
193Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert2 1502 1502 1502 150
194Tilbakeføring av tilskudd til Kunstforeningen860860860860
195Sølvberget KF, økt tilskudd1 6501 6501 4501 450
196Redusere tilskudd til kulturformål-1 000-1 000-1 000-1 000
197Effektiviseringskrav kultur-600-150-150-150
Interne budsjettkorrigeringer kultur-130-130-130-130
198Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift07 50010 0000
199Eiendomsskatt, omtaksering500000
200Effektiviseringskrav Planavdelinger-2 100-2 100-2 100-2 100
Korrigert netto budsjettrammer 2015-2018194 000201 000203 350193 450
Tabell 5.1 Økonomi for Kultur og byutvikling 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 19:12.