Rådmannens forslag 6.4.1 Tjenestebeskrivelse

Stavanger eiendom ivaretar rollen som eier og forvalter av alle kommunale bygg som består av om lag 2500 boliger, 53 skoler, 82 barnehager og om lag 350 andre eiendommer med bygg. Dette utgjør et samlet areal på ca. 750 000 m2. Bygningsmassen representerer en antatt samlet verdi på mer enn kr 13 mrd.

Stavanger eiendom har i tillegg ansvar for planlegging, prosjektering og gjennomføring av kommunale byggeprosjekt og selvbyggerordningen.

Økonomi for Stavanger eiendom 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 2014-279 492-279 492-279 492-279 492
Driftskonsekvenser av investeringer:
54Økte vedlikeholds- og renholdsutgifter til nye bygg20 30031 10052 25059 550
Endringer:
236Forsikring bygg1 2001 4001 6001 800
237Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning-1 900-5 500-5 950-5 950
238Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem4 500000
239Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie-5 000-5 000-5 000-5 000
240Tilskudd til presteboliger-1 000-1 000-1 000-1 000
241Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon -23 950-3 05021 95031 950
242Bortfall av leieutgifter til Forsvarsbygg-1 300-1 300-1 300-1 300
243Generell reduksjon teknisk drift Forus-1 000-1 000-1 000-1 000
244Effektiviseringskrav-950-950-950-950
Korrigert netto budsjettrammer 2015-2018-288 592-264 792-218 892-201 392
Tabell 6.3 Økonomi for Stavanger eiendom 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 19:54.