Rådmannens forslag 6.6.1 Tjenestebeskrivelse

Idrettsavdelingens hovedoppgave er å legge til rette for den organiserte idrettsaktiviteten på kommunens utendørs idrettsanlegg, i idrettshaller, svømmehaller, skolelokaler og skolebasseng.

Avdelingen fordeler treningstid til brukerne av anleggene. Idrettsrådet vil fra 2015 tildele treningstid på de anleggene som den organiserte idretten bruker på kveldstid, som idrettshaller og utendørsanlegg. Etter tildelingen vil idrettsavdelingen være ankeinstans.

Avdelingen har også ansvar for å levere brukertjenester til idrettslagene og andre brukere, i forbindelse med ulike arrangement i idrettsanleggene.

Andre viktige oppgaver er å fordele ulike tilskudd og å gjennomføre behovsanalyser som grunnlag for politiske beslutninger i forbindelse med utbygging av nye idrettsanlegg.

Økonomi for Idrett 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 2014110 455110 455110 455110 455
Driftskonsekvenser av investeringer:
49Kvernevik svømmehall, drift fra november 20157004 2504 2504 250
50Hundvåg svømmehall, drift fra april 20152 8504 2504 2504 250
51Drift og vedlikeholdsutgifter av utstillingshall400400400400
52Dobbel idrettshall Hetlandshallen, drift fra juli 2018000600
53Drift Nye Gamlingen001 5001 500
Endringer:
222Leie og driftsutgifter for bruk av areal i idrettshaller/utstillingshaller 8 30010 80010 80010 800
223Leieinntekter ONS, utgår i 2015 og 20171 05001 0500
224Volumøkning, billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall-1 200-1 500-1 500-1 500
225Økning av billettpriser i svømmehallene-500-1 000-1 500-2 000
226Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-201600-2 500-2 500
227Leieinntekter OTD-7000-7000
228Gamlingen stenges fom september 2015-750-750-750-750
229Redusert forbruk på andre driftsutgifter-1 650-1 650-1 650-1 650
230Redusert renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS)-1 950-1 950-1 950-1 950
231Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement-700-700-700-700
232Reduksjon i tilskuddet til idretten (drift av Idrettsrådet)-350-350-350-350
233Reduksjon i anleggstilskudd-350-350-350-350
234Redusert driftstilskudd til idrettslag-900-900-900-900
235Effektiviseringskrav-150-150-150-150
Korrigert netto budsjettrammer 2015-2018114 555120 855119 705119 455
Tabell 6.5 Økonomi for Idrett 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 20:09.