Rådmannens forslag 8.3.1 Bakgrunn for saken

Stavanger Natur- og idrettsservice KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 15. september 2014 og fattet slikt vedtak:

Vedtak
Styret tar saken til orientering

I budsjettforslaget vises det til at foretaket har fått et redusert oppdragsvolum gjennom konkurranse-utsetting av grøntvedlikehold i Tasta bydel. Det vises videre til mulige ytterligere reduksjoner i oppdragsvolumet fra bestillerenhetene. Foretaket ønsker å øke oppdragsvolumet overfor eksterne aktører og andre bestillerenheter i kommunen for å delvis kompensere for et redusert oppdragsvolum fra hovedbestillerne. Foretaket anser videre potensialet for en reduksjon i driftskostnadene som begrenset, utover en reduksjon i lønnskostnader. På bakgrunn av det forannevnte har foretaket budsjettert med et netto driftsresultat på kr 0 de tre første årene i planperioden.

Rådmannen legger til grunn at foretaket vil bli kompensert for lønnsoppgjør på lik linje med de ordinære virksomhetene gjennom priser/oppdragsavtaler overfor bestillerenhetene. Økte pensjonskostnader knyttet til reguleringspremien forutsettes dekket innenfor foretakets rammer også i 2015. Foretakets styre har ansvaret for at budsjettrammene overholdes.

Vedtatte bestillerbudsjett og oppdragsavtalene med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom vil være styrende for hvilke overføringer foretaket kan forvente fra bestillerne i 2015. Det legges opp til en reduksjon i bestillerbudsjettene i 2015, som igjen vil gi en reduksjon i foretakets oppdragsvolum. Dette medfører et betydelig omstillingsbehov. Styret er ansvarlig for at aktivitetsnivået tilpasses disse rammer. Det er Bymiljø og utbygging (BMU) som har ansvaret for standarden på de kommunale anleggene.

Foretaket har de senere årene arbeidet systematisk med å fornye maskinparken. Enkelte utskiftninger vil imidlertid fortsatt være nødvendige for å opprettholde en effektiv drift. Foretaket ønsker derfor å fastsette en investeringsramme på kr 5 mill. per år. Rådmannen tiltrer styrets forslag til investeringsramme i perioden 2015-2018.

 

Inger Østensjø Kristine C. Hernes
rådmann direktør økonomi
Bjørn Morten Hermansen
saksbehandler

 

Vedlegg: Forslag til årsbudsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015-2018 – Stavanger Natur- og idretttsservice KF

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 14:22.