Rådmannens forslag 8.3.2 Handlings- og økonomiplan for Stavanger Natur- og idrettsservice KF

Saksframlegg

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:
Styret for Stavanger natur- og idrettsservice KF 37/14 15.09.14

Handlings- og økonomiplan for Stavanger Natur- og idrettsservice KF 2015-2018

Vedtak:

Styret vedtar forslag til handlings- og økonomiplan for foretaket med et nullresultat for de første årene.

Saken gjelder

I forbindelse med kommunenes handlings og økonomiplan for perioden 2015-2018 er NIS bedt om å komme med innspill. I den forbindelse sendte foretaket over følgende til Stavanger kommune:

Økonomiplan 2015–2018

Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) skal iht. gjeldende regelverk utarbeide 4-årige økonomiplaner.

For perioden 2015-2018 står kommunen, og derfor Stavanger Natur og idrettsservice KF overfor store utfordringer.

Flere ulike faktorer fører til at kontraktene med Stavanger kommune blir kraftig redusert.

Benchmarkingstiltaket i Tasta bydel gjør at rammekontrakten med Park og vei blir redusert med ca. 2,2 millioner kroner.

Fra vår bestiller i Idrettsavdelingen har det kommet signal om en rekke mulige innsparingstiltak, og har kommet frem til mulige kutt i bestillingen på ca. 3 mill. kr.

Fra våre bestillere i Park og Vei må vi også regne med kutt i den størrelsesordenen.

Ser vi totalt på kutt i budsjett sammen med reduksjon av porteføljen ved konkurranseutsetning av grøntvedlikehold i Tasta bydel er totalt forventet kutt på ca. 8,5 millioner.

Foretaket har de siste to årene hatt en bevisst målsetting om å styrke våre kjernetjenester mot Stavanger kommune, og har gjennom et godt samarbeid med våre bestillere helt bevisst økt andelen av våre oppdrag mot kommunen, på bekostning av arbeid for andre kunder. Pr d.d. i 2014 har foretaket en omsetning på ca. 93% mot Stavanger kommune. (jf. 90/10 regelen for kommunale foretak). Dette tilsvarer at vi pr nå kunne ha økt vår omsetning mot private med ca. 3 millioner kroner hittil i år, og ca. 5 millioner på årsbasis. Med de ovennevnte kuttene i bestillinger fra Stavanger kommune kan vi i 2015 øke vår portefølje mot private kunder med ca. 4 millioner og fortsatt være under 90/10 regelen.

Foretaket ønsker også å styrke vår portefølje mot andre bestillere i kommunen for å dekke inn inntektstapet fra våre hovedbestillere.

Dersom vi ikke klarer å øke oppdragsmengden mot kommunen betyr dette at vi må beregne nedskjæringer i våre inntekter selv om vi skulle klare å selge tjenester mot private opp mot 10 % av totalomsetning.

Dersom inntektene reduseres er vi også nødt til å redusere kostnader. Vi har allerede i flere år kuttet i driftskostnader, og disse er nå nede på et minimumsnivå, og det er derfor ikke mye å spare på dette.

Vår største kostnad er lønnskostnader (ca. 63%), og vi ønsker derfor å finne måter å redusere dette på. Dette vil gjøres ved å redusere antall vikarer, ikke erstatte personell som slutter, redusere overtid og redusere antall sommerhjelper.

Grunnet ovennevnte kutt vil det fra foretakets side ikke budsjetteres med overskudd de kommende tre årene. Tabellen under viser foretakets økonomiplan for perioden 2015-2018:

Økonomiplan 2015-2018Budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Driftsinntekter
Faste kontrakter med Stavanger kommune-89 600-92 200-96 000-103 000
Refusjon materialkjøp fast kontrakt-11 000-11 500-11 800-12 000
Andre salgsinntekter-38 600-39 200-40 300-42 500
Sum inntekter-139 200-142 900-148 100-157 500
Driftsutgifter
Lønn inkl. sos utgifter87 00089 70093 70098 000
Materialkjøp kontrakt10 90011 30011 90012 200
Driftskostnader41 00041 60042 20044 000
Sum utgifter138 900142 600147 800154 200
Netto driftsresultat-300-300-300-3 300
Finansposter
Finansinntekter-200-200-200-200
Finansutgifter500500500500
Sum finansposter300300300300
Netto resultat (overskudd)000-3 000
Investeringsbehov5 0005 0005 0005 000
Tabell 8.7 Økonomiplan for perioden 2015–2018
Last ned tabelldata (Excel)

Det har de siste årene blitt gjort et systematisk arbeid for å bedre maskinparken. Dette har ført til at vi nå har en nyere og bedre maskinpark, og foretaket ønsker, i lys av signaler fra kommunen, å holde innvesteringer så lavt som mulig.

Noen utskiftninger vil imidlertid være helt nødvendig for å kunne opprettholde en effektiv drift.

Styret vedtar forslag til handlings- og økonomiplan for foretaket med et nullresultat for de første årene.

 

Kurt Idland  Nils F Gjerpe
Daglig leder Økonomileder

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 14:38.