Rådmannens forslag 8.2 Stavanger byggdrift KF

logo_stavanger_byggdrfit1

Saksframlegg

Referanse Journalnr. Dato
BMHE-14/16780-6 91747/14 02.10.2014

 

Planlagt behandling i følgende utvalg:         Sak nr.:     Møtedato: Votering:

Stavanger formannskap (AU)

Stavanger formannskap

Stavanger bystyre

 

ÅRSBUDSJETT 2015 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015–2018 – STAVANGER BYGGDRIFT KF

Forslag til vedtak:

1. Budsjett 2015 for Stavanger Byggdrift KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.

2. Økonomiplan for perioden 2015-2018 anses som retningsgivende for den videre drift.

Sammendrag

Stavanger Byggdrift KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018. Det blir i det følgende redegjort nærmere for foretakets budsjettforslag og rådmannens innstilling. Bystyrets vedtak om budsjett for det kommende kalenderår skal omfatte kommunens virksomhet i kommunale foretak, jf. kommuneloven § 46 nr. 2.

8.2.1 Bakgrunn for saken

Stavanger Byggdrift KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018. Styret behandlet budsjettforslaget den 09. september 2014 og fattet slikt vedtak:

Styrets vedtak:

 • Investeringsforslaget ble godkjent
 • Driftsbudsjett for 2015 ble godkjent med følgende vedtak:

Styret presiserer at budsjettet for 2015 er et nullpunktsbudsjett i tråd med Eierskapsmeldingen. Styret presiserer at det er usikkerhet knyttet til budsjetterte tallstørrelser som;

 • KLP
  • Reguleringspremie
  • Premieavvik
  • AFP
 • Lønnsoppgjør
 • Omsetningsstørrelser
 • Generell prisstigning

En lavere aktivitet (bestilling) enn budsjettert vil ventelig medføre underskudd.

Styret gir fullmakt til administrasjonen til å justere budsjettet for endringer vedr. reguleringspremie og premieavvik.

I styrets budsjettforslag for 2015 er det foreslått økning i timeprisen på håndverker- og renholdstjenester på henholdsvis 5,8 % og 7,5 %. Det er videre foreslått en økning i middagsprisen på 6 %, jf. vedlagt saksfremlegg. Den foreslåtte økningen i middagsprisen på 6 % vil medføre en økning i matutgiftene for de kommunale sykehjemmene på om lag kr 1,2 mill. i 2015. Dette vil i utgangspunktet gi de kommunale sykehjemmene et samlet omstillingsbehov på kr 1,2 mill. i 2015.

Rådmannen legger til grunn at Stavanger Byggdrift KF gis kompensasjon for lønnsoppgjør på lik linje med de ordinære virksomhetene, og at det er dette som danner rammen for en justering av priser på foretakets tjenester. Økte pensjonskostnader knyttet til reguleringspremie og generell prisstigning dekkes innenfor foretakets ramme uten tilsvarende økning i timeprisene. Det forventes at foretaket kontinuerlig evaluerer tjenesteområdene med sikte på identifisering og videre oppfølging av tiltak som vil redusere faste kostnader og ellers effektivisere tjenesteproduksjonen, jf. eierstrategien.

Bestillerbudsjettet og oppdragsavtalene vil regulere oppdragsvolumet for Stavanger Byggdrift KF. For 2015 er det lagt opp til en netto reduksjon i bestillerbudjstettet til Stavanger Eiendom for vedlikehold av administrasjons- og formålsbygg. Reduksjonen i bestillerbudsjettet vil igjen gi en betydelig reduksjon i oppdragsvolumet for Stavanger Byggdrift KF. Styret er ansvarlig for at aktivitetsnivået tilpasses disse rammer. Dette medfører et ytterligere omstillingsbehov for Stavanger Byggdrift KF. Rådmannen viser til at det er Stavanger Eiendom (bestiller) som har ansvaret for standarden på de kommunale byggene.

Foretakets forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018 framgår av tabellen.

Budsjett 2015Budsjett 2014Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Salg231 141 420225 354 481236 919 956242 842 954248 914 028
Varekost videresalg−70 505 000−70 210 000−72 267 625−74 074 316−75 926 174
Lønn−128 295 652−122 445 545−131 503 043−134 790 619−138 160 385
Dekningsbidrag32 340 76832 698 93633 149 28733 978 01934 827 470
Lønn adm (kun avd 1000)−9 538 405−9 045 843−9 776 865−10 021 287−10 271 819
Andre drifts- og salgskostnader−19 355 000−19 772 100−19 838 875−20 334 847−20 843 218
Brutto driftsresultat3 447 3633 880 9933 533 5473 621 8863 712 433
Finansinntekter800 000900 000820 000840 500861 513
Finanskostnader−4 247 363−4 780 993−4 353 547−4 462 386−4 573 945
Netto driftsresultat00000
Tabell 8.5a Forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018
Last ned tabelldata (Excel)

Foretaket foreslår følgende investeringer i perioden 2015–2018:

Investeringer 2015-20182015201620172018
Egenkapitalinnskudd KLP660 000660 000660 000660 000
Stansemaskin til kjøkken i 2015 og utskiftning av utstyr/materiell100 000100 000100 000100 000
Sum760 000760 000760 000760 000
Tabell 8.5b Investeringer 2015-2018
Last ned tabelldata (Excel)

Retningslinjene i eierstrategien for disponering av overskudd skal regulere en eventuell tilbakeføring av midler til bykassen. I årsbudsjett for 2015 er det budsjettert med finanskostnader på kr 4,25 mill. som omfatter avsetning til pensjonsfond. Dette gir samlet et netto driftsresultat på kr 0. i 2015.

 

Inger Østensjø Kristine C. Hernes
rådmann direktør økonomi
Bjørn Morten Hermansen
saksbehandler

 

Vedlegg: Forslag til årsbudsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015-2018 – Stavanger Byggdrift KF

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

 

8.2.2 Budsjettkommentar

Innledning

Budsjettet tar utgangspunkt i videreføring av gjeldende driftsvolum. Vi legger opp til et selvkost-budsjett, i tråd med Eierskapsmeldingen, og har en innarbeidet nøktern holdning med hensyn til kostnadsberegninger og et ønske om lavest mest mulig prisjustering. Et selvkostbudsjett skal resultat-messig ende ut rundt null i resultat når samtlige kostnader er dekket og beregnede inntekter fratrukket. Reguleringspremie og premieavvik er betydelige størrelser som i sin karakter er vanskelige å budsjettere. Samtidig innebærer dagens regelverk at positive premieavvik inntektsføres, for deretter å utgiftsføres over kommende år. Som ansvarlig økonomisk enhet vil vi så vidt mulig håndtere premieavviket som en kostnad i det året den tilhører, idet vi tilstreber å budsjettere med inndekning av tilsvarende avsetning til pensjonsfond. Vi forsøker altså å unngå akkumulering av fremtidige forpliktelser uten inndekning.

Usikkerhetsmomenter

Stavanger kommunes økonomiske situasjon ventes å legge et ytterligere press på bestillers budsjetter til vedlikehold av kommunale bygg. Som en umiddelbar reaksjon kan det være både forståelig og akseptabelt å redusere driftsmidler til vedlikehold. Bystyret bør imidlertid være klar over at manglende vedlikehold vil akselerere forfallet på eiendommer som allerede har et stort vedlikeholdsetterslep. For å møte dette må det som et minimum utarbeides en plan for å ta igjen det forsømte, samt settes av ressurser til påkrevde nødløsninger og tettere oppfølging.

Effektivisering

Byggdrift søker etter løsninger som kan bidra til effektivisering og kostnadsbesparelse. Ved at vi selger timeproduksjon vil imidlertid slik effektivisering ikke vise seg i våre regnskaper, men hos bestiller som da vil kunne kjøpe færre timer av oss. Det er slik sett ikke realistisk å redusere vårt budsjett eller priser uten at dette vil medføre underskudd i vårt regnskap. Underskudd vil fort medføre negativ egenkapital, hvor bykassen må bidra til inndekningen. Konkurranseutsetting av våre tjenester har en lignende effekt, ved at det tas vekk produksjonsvolum som er med å dekke faste felleskostnader. Det medfører således en mer-byråkratisering både hos bestillerleddet og Innkjøpsavdelingen, samt omstillings-kostnader for utfører. I tillegg tilkommer et økt kontrollregime for å følge opp leveransen. Et eksternt anbud må altså være betydelig mer enn bare så vidt rimeligere for at kommunen i realiteten skal ha en gevinst av tiltaket.

Priser

Prisene fremkommer i hovedsak som et resultat av budsjettoppbyggingen, men det er også forsøkt å ta hensyn til kundens forventning om lavest mulig prisøkning. Ved salg til private tas det høyere pris enn ved salg til kommunen.

Prisene er etter dette satt til:

Pris 2014Pris 2015%-vis økning fra året før
Middagspris kommunen:kr 57,50kr 616,0 %
Håndverker tjenesterkr 430kr 4555,8 %
Renholdstjenesterkr 330kr 3557,5 %
Tabell 8.6 Priser
Last ned tabelldata (Excel)

Dette er prisene for hele 2015, det foretas normalt ingen prisjustering i løpet av året. Innen områdene håndverkertjenester og renhold vil foretaket fortsatt nøye seg med et påslag ved videresalg på 7 %, til tross for at markedet generelt opererer med 15 %.

Hva skjer?

Foretakets egenkapitalsituasjon er blitt svekket gjennom årets vedtak om «utbytte», og økonomien vil ikke bli styrket gjennom det fremlagte budsjettet.

Det ble i 2013 vedtatt sak om vedlikeholdsstrategi hvor det slås fast at det er kr 200 mill for lite i årlige midler til vedlikehold av kommunens bygg. Dagens økonomiske situasjon tilsier at det kan ta lang tid å få stoppet det pågående forfallet, dersom denne oppgaven ikke prioriteres klarere i budsjettene. «Det er dyrt å være fattig». Dårlige bygg går ikke bare ut over økonomien, men også trivsel og effektivitet hos brukerne av bygget.

Byggdrift har i lengre tid tatt til orde for at det burde vært et tettere og bedre samarbeid mellom Eiendom og Byggdrift. Det ville bidradd til øket kompetansen på drift av bygg, bedret koordinering av oppgaver og gitt riktigere prioritering av tiltak. I sum vil dette gjøre de samlede FDV oppgavene mer effektive. Byggene ville blitt bedre ivaretatt. I sin tur vil dette gi bedre bygg for brukerne.

 

Styrets budsjettvedtak 2015:

Styret presiserer at budsjettet for 2015 er et nullpunktsbudsjett i tråd med Eierskapsmeldingen. Styret presiserer at det er usikkerhet knyttet til budsjetterte tallstørrelser som;

 • KLP
  • Reguleringspremie
  • Premieavvik
  • AFP
 • Lønnsoppgjør
 • Omsetningsstørrelser
 • Generell prisstigning

En lavere aktivitet (bestilling) enn budsjettert vil ventelig medføre underskudd.

Styret gir fullmakt til administrasjonen til å justere budsjettet for endringer vedr. reguleringspremie og premieavvik.

 

Stavanger den 9. september 2014

Erik T. Hirth

 

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 14:41.