Rådmannens forslag 8.4.2 Budsjett 2015 med langtidsbudsjett

Budsjettet for Stavanger Parkeringsselskap KF er basert på historiske data, trend, dagens takster og priser. Endringer i priser, gebyrer eller større investeringer er ikke hensyntatt. Den mye omtalte parkeringsforskriften er det nå børstet støv av igjen – for selskapets del får det liten betydning rent praktisk fordi mange av forbedringene og kravene som blir stilt innfris i dag. Den største endringen for selskapet vil være endringene i ileggelsene. Dersom forslaget blir gjennomført vil vi – gitt at dagens nivå på antall ileggelser er noenlunde stabilt – få en endring på inntektssiden. Selskapet vil foreta en revisjon av takstene i løpet av 2014 som ventelig vil kunne få effekt i 2015.

Kostnader

Det er i kostnadsbudsjettet hensyntatt prisstigning og økte lønnsutgifter basert på forutsetninger i henhold til budsjettrundskriv fra Stavanger kommune.

Selskapet har hatt lavere bemanning i 2014 enn budsjettert grunnet forhold utenfor bedriftens kontroll. Det er ventet lavere bemanning også i 2015 som følge av dette. Innføring av ny teknologi og påfølgende effektivisering av driften gjør at selskapet opprettholder normalt driftsnivå, samtidig som selskapet må være grundige i prioriteringene. Det betyr maksimalt fokus på trafikksikkerhet i Stavanger kommune og minst mulig nedetid i våre p-anlegg.

Foretaket har anlegg som krever vedlikehold og disse kostnadene er medtatt i budsjettet. Det hersker imidlertid en viss usikkerhet med hensyn til uforutsette kostnader i flere eldre anlegg. Det legges opp til oppgradering av teknisk utstyr i forhold til håndheving, skilting og betalingssystemer.

Den enorme fremveksten av el-biler, eventuell infrastruktur til disse, sykkelparkeringsanlegg er områder som er rene kostnadsbaser.

Kostnadene har i 2014 økt noe der økningen skyldes avskrivninger for nye anlegg i hele driftsår. De øvrige kostnadene har per 1. halvår 2014 dermed reelt sett gått noe ned.

Driftsutgiftene utgjør 63,6 mill.kr.

Inntekter

Grunnet ny parkeringsforskrift og en eventuell prisrevisjon gjør at inntektsgrunnlaget fort kan endres vesentlig i løpet av 2015. Dette er ikke hensyntatt i budsjett for 2015 og langtidsbudsjett.

Inntektene har i løpet av 2014 steget sammenliknet med 2013 som en konsekvens av bedre og mer stabil drift. Parkeringsbelegget i våre p-anlegg har vist stabilitet i flere år og det forventes derfor ingen endringer her.

Foretaket får fremover lavere finansinntekter som følge av utbytte til eier.

Inntektsbudsjettet er budsjettert med basis i regnskapstall og trend og får en totalinntekt på 81,5 mill. kr. Og et resultat på 11,4 mill.kr.

Framtidsutsikter

Det hersker stor usikkerhet både med hensyn til inntekter og kostnader. Selskapet styrer mot et nullresultat rundt 2020 gitt dagens forutsetninger. Foretakets evne til større investeringer er redusert som følge av lavere kapitalbase og muligheten til å opparbeide seg investeringskapital reduseres dersom det ikke tas grep på inntektssiden. Det er imidlertid tilstrekkelig midler til ordinær drift og selskapet jobber for å øke kapitalbasen for å kunne ta fremtidige investeringer i nye p-anlegg. Selskapet har iverksatt et prosjekt for gjennomgang av foretakets økonomi i et fremtidsperspektiv i samarbeid med Rogaland Revisjon IKS. Hensikten er å kunne møte de utfordringer selskapet står overfor. Det er ventet at den nye sentrumsplanen, Ankerkvartalet (P-posten), P-Bergeland er områder som kan medføre større utbygginger der Stavanger Parkeringsselskap KF kan få en sentral rolle.

Et viktig satsningsområde for foretaket er forbedrede kundeopplevelser. APP for betaling av parkering er innført og det satses videre på ny betalingsløsning for P-anlegg med bom. I tillegg jobbes det med mer effektive løsninger i forhold til håndheving.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 16:32.